Konsultacje

wspieramy organizacje i ludzi w nich pracujących w zakresie szeroko rozumianych konsultacji biznesowych i coachingu kompetencyjnego. Nasza współpraca i zaangażowanie pozwalają na poprawę komunikacji wewnątrz organizacji, wychwycenie obszarów do poprawy i zarekomendowanie działań usprawniających bądź nadzór nad ich wdrożeniem. Posiadając 25 letnie doświadczenie w różnych segmentach rynku, w wielu firmach polskich i zagranicznych, na wielu poziomach zarządzania jesteśmy efektywni w przeprowadzeniu analiz i rekomendacji zmierzających do podniesienia zaangażowania pracowników i eliminowaniu luk rozwojowych przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy.

Wsparcie decyzyjne

posiadając dogłębne doświadczenie w zarządzaniu holistycznym dużymi organizacjami w Polsce i za granicą, z poziomu członków Zarządu i Rad Nadzorczych, oferujemy wsparcie decyzyjne dla szefów działów jak i Zarządów firm. Nasze działania koncentrują się na analizie:

 • Długoterminowego, strategicznego celu organizacji w oparciu o Misję i Wizję oraz Planu Strategicznego (Company Plan)
 • Bieżącej, wewnętrznej sytuacji przedsiębiorstwa – zdefiniowanie luk rozwojowych
 • Zewnętrznych uwarunkowań, mających wpływ na dalszy jej rozwój (segment rynku, Klienci, produkty, strategia cenowa, strategia marketingowa, warunki handlowe, systemy wynagrodzenia, konkurencja, inne)
 • Przedstawieniu wniosków i rekomendacji działań taktycznych i strategicznych, zmierzających do podniesienia efektywności działań organizacji w krótkim i długoterminowym okresie

Motywacyjne wystąpienia na galach, konferencjach, spotkaniach

przygotowując i uczestnicząc wielokrotnie w konferencjach, sympozjach, panelach dyskusyjnych i w wystąpieniach publicznych, oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie budowania motywacji pracowników. Przygotowujemy managerów do wystąpień publicznych w ramach planowanych eventów, konferencji lub cyklicznych spotkań. A wszystko to w oparciu o tematykę główną spotkania, zaplanowany cel do osiągnięcia i w zgodzie z Misją i Wizją przedsiębiorstwa.

Planowanie sprzedaży i produkcji

EMF, czyli Effective Market Focus – Jest procesem planowania, wdrażania i przeglądu działań sprzedażowo – marketingowo – produkcyjnych. Angażuje wszystkie kluczowe funkcje w organizacji, aby:

 • usprawnić proces planowania, tworząc go w pełni zintegrowanym
 • oszczędzić koszty i poprawić cash flow
 • zapewnić zgodność działań taktycznych z planem strategicznym organizacji
 • poprawić świeżość produktu
 • stymulować współpracę pomiędzy: Marketingiem i Sprzedażą, Produkcją, Zakupami
 • koncentrować działania na Kliencie i Konsumencie
 • wspierać maksymalizację wolumenu sprzedaży i zysków
 • wspierać realizację strategii organizacji

Doradztwo do Zarządów

prowadzimy działania wspierające Zarządy w formułowaniu długoterminowych celów strategicznych i wyborze dróg ich osiągnięcia. Pełnimy funkcje określane jako Non Executive Director czy też członka Rady Dyrektorów. Funkcje te to np. „sounding board” dla Prezesa i członków Zarządów, pozwalające na swobodę wypowiedzi w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, możliwość zderzenia swoich pomysłów, wniosków czy rekomendacji z praktykami rynku.