Konsultacje

wspieramy organizacje i ludzi w nich pracujących w zakresie szeroko rozumianych konsultacji biznesowych i coachingu kompetencyjnego. Nasza współpraca i zaangażowanie pozwalają na poprawę komunikacji wewnątrz organizacji, wychwycenie obszarów do poprawy i zarekomendowanie działań usprawniających bądź nadzór nad ich wdrożeniem. Posiadając 25 letnie doświadczenie w różnych segmentach rynku, w wielu firmach polskich i zagranicznych, na wielu poziomach zarządzania jesteśmy efektywni w przeprowadzeniu analiz i rekomendacji zmierzających do podniesienia zaangażowania pracowników i eliminowaniu luk rozwojowych przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy.

Wsparcie decyzyjne

posiadając dogłębne doświadczenie w zarządzaniu holistycznym dużymi organizacjami w Polsce i za granicą, z poziomu członków Zarządu i Rad Nadzorczych, oferujemy wsparcie decyzyjne dla szefów działów jak i Zarządów firm. Nasze działania koncentrują się na analizie:

  • Długoterminowego, strategicznego celu organizacji w oparciu o Misję i Wizję oraz Planu Strategicznego (Company Plan)
  • Bieżącej, wewnętrznej sytuacji przedsiębiorstwa – zdefiniowanie luk rozwojowych
  • Zewnętrznych uwarunkowań, mających wpływ na dalszy jej rozwój (segment rynku, Klienci, produkty, strategia cenowa, strategia marketingowa, warunki handlowe, systemy wynagrodzenia, konkurencja, inne)
  • Przedstawieniu wniosków i rekomendacji działań taktycznych i strategicznych, zmierzających do podniesienia efektywności działań organizacji w krótkim i długoterminowym okresie

Motywacyjne wystąpienia na galach, konferencjach, spotkaniach

przygotowując i uczestnicząc wielokrotnie w konferencjach, sympozjach, panelach dyskusyjnych i w wystąpieniach publicznych, oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie budowania motywacji pracowników, poprzez skrojone na miarę wystąpienia motywacyjne. Za każdym razem, przygotowując nasze wystąpienie, bierzemy pod uwagę profil działalności organizacji, jej kulturę organizacyjną, wartości, a nade wszystko cel, jaki mamy osiągnąć poprzez nasze wystąpienia. A wszystko to w oparciu o Misję i Wizję przedsiębiorstwa.

Power speach’e

czyli wystąpienia wzmacniające przekaz – wielokrotnie w naszej pracy spotkaliśmy się z potrzebą przekazania podsumowania wystąpienia Prezesa Zarządu bądź członków Zarządu na galach, konferencjach, spotkaniach biznesowych w sposób energetyczny. Oferujemy Państwu unikalny produkt w postaci „power speach”, mający na celu podniesienie morale słuchaczy, ich dodatkowe zaangażowanie i motywację do działania, tak aby „chciało im się chcieć”.

Doradztwo do Zarządów

prowadzimy działania wspierające Zarządy w formułowaniu długoterminowych celów strategicznych i wyborze dróg ich osiągnięcia. Pełnimy funkcje określane jako Non Executive Director czy też członka Rady Dyrektorów. Funkcje te to np. „sounding board” dla Prezesa i członków Zarządów, pozwalające na swobodę wypowiedzi w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, możliwość zderzenia swoich pomysłów, wniosków czy rekomendacji z praktykami rynku.