Metodyka pracy

Realizując założony projekt rozwojowy w organizacji proponujemy działać w usystematyzowany sposób, w oparciu o następujące etapy współpracy:

ETAP I

Badanie Potrzeb Rozwojowych

Celem tego etapu w projekcie jest rozpoznanie i przegląd obowiązującego w firmie know – how i w zależności od celów projektu, rozpoznanie modelu zarządzania, procesu sprzedaży i produktów oraz wartości Organizacji. Badanie Potrzeb Rozwojowych służy zebraniu materiałów oraz narzędzi, wykorzystywanych przy prowadzeniu zespołów oraz osiąganiu celów. Rezultatem badania jest jak najlepsze rozpoznanie potrzeb i dopasowanie treści szkoleń i innych działań w celu osadzenia ich w realiach i wartościach oraz kontekście biznesu Klienta.

Metody identyfikacji i analizy potrzeb rozwojowych wykorzystywane w zależności od charakteru i złożoności projektu:

 • Analiza stanowiska pracy oraz zadań na nim realizowanych
 • Ankietowe badania potrzeb szkoleniowych
 • Wywiady z Menedżerami
 • Ustalenie kluczowych czynników sukcesu pracownika na stanowisku pracy
 • Ustalenie wzorcowego modelu procesu realizacji zadań
 • Analiza ankiet przeprowadzonego badania potrzeb rozwojowych
 • Telefoniczne wywiady z Uczestnikami projektu
 • Wywiad z przełożonym Uczestników
 • Dzień „Mapowania” pracy lidera zespołu
 • Tajemniczy Klient – rozpoznawanie procesu sprzedaży
 • Pre-Test On-Line z zakresu wiedzy niezbędnej do realizacji postawionych zadań
 • Ustalenie luk kompetencyjnych
 • Analiza oraz raport dotyczący poziomu wiedzy na „wejściu” w proces szkoleniowy

Korzyści dla Klienta:

 • Przegląd i analiza obowiązujących narzędzi
 • Dopasowanie treści szkoleniowych do obowiązujących standardów
 • Określenie deficytów w obszarze kompetencji menedżerskich
 • Określenie deficytów w obszarach objętych szkoleniem
 • Określenie potrzeb w zakresie narzędzi i ustalenie planu zaspokojenia potrzeb w „lukach kompetencyjnych”
 • Ustalenie odpowiedniego zakresu szkoleń – ze względu na potrzeby, potencjał oraz poziom umiejętności na starcie projektu
 • Dopasowanie treści oraz programów szkoleń do indywidualnych i grupowych potrzeb Uczestników
 • Dopasowanie programów szkoleń do obecnych i przyszłych potrzeb organizacji

ETAP II

Zaprojektowanie zajęć

Zadaniem tego etapu jest promocja zajęć wśród Uczestników przed jego rozpoczęciem, a więc zaprezentowanie ogólnych celów oraz korzyści z udziału w zajęciach, drogą bezpośredniego kontaktu telefonicznego.

Celem działań marketingowych i PR jest:

 • Przekazanie ogólnych informacji Uczestnikom projektu
 • Poinformowanie o celach i korzyściach z uczestnictwa w nim
 • Poinformowanie i wyjaśnienie metodologii pracy
 • Poinformowanie o harmonogramie cyklu rozwojowego poprzez:

a) e-mailing na temat projektu

b) telemarketing skierowany do Uczestników

Korzyści dla Klienta

 • Zainteresowanie i zachęcenie Uczestników do udziału w projekcie,
 • Wzmocnienie przekazu marketingowego projektu wśród Uczestników,
 • Jasna i przejrzysta komunikacja o projekcie i jego regułach oraz zasadach,
 • Promocja organizacji opartej na kulturze wiedzy (marketing personalny).

ETAP III

W tej części zaprojektujemy adekwatne do oczekiwań Klienta szkolenia, warsztaty, treningi odpowiednie i dopasowane do potrzeb organizacji i Uczestników.

Korzyści dla Klienta

 • Dopasowanie programów oraz zawartości merytorycznej zajęć do Uczestników
 • Zajęcia będą faktycznie odpowiadać na konkretne potrzeby danej grupy Uczestników
 • Dopasowanie programów, treści oraz materiału do obecnych i przyszłych potrzeb organizacji
 • Rozwój właściwych kompetencji i umiejętności tak, aby zajęcia nie były stratą czasu oraz środków finansowych

ETAP IV

Przeprowadzenie szkoleń, treningów, warsztatów

W zależności od celów projektu: realizacja szkoleń, dni konsultanta, coaching, spotkania motywacyjne, wyjazdy integracyjne, warsztaty, treningi i inne działania, odpowiadające na potrzeby Klienta.

Korzyści dla Klienta:

 • Przeprowadzenie merytorycznych zajęć, w pełni dostosowanych do zdiagnozowanych uprzednio potrzeb Klienta
 • Szyte na miarę zajęcia wzmacniające wiedzę, umiejętności i doświadczenie Uczestników
 • Motywacja i zacieśnienie współpracy szkolonej grupy
 • Przygotowanie zakresu działań operacyjnych bądź strategicznych do wprowadzenia w Organizacji od pierwszego dnia po szkoleniu

Metoda „uczenia się poprzez działanie” – 80 % czasu szkolenia poświęcona na interaktywne ćwiczenia, warsztaty, gry, oraz symulacje i studia przypadków. 

ETAP V

Ocena efektywności działań

W ramach projektu, po zajęciach merytorycznych z Uczestnikami przygotowany jest raport podsumowujący dla przełożonych grupy. Raport ten jest omawiany na indywidualnym spotkaniu z przełożonym grupy szkoleniowej.

Korzyści dla Klienta:

 • Gwarantowany i mierzalny przyrost merytorycznej wiedzy i umiejętności Uczestników
 • Omówienie charakterystyki i dynamiki grupy
 • Wskazanie kolejnych kroków i obszarów koncentracji w działaniach rozwojowych

Inne narzędzia oceny i wzmocnienia efektów szkoleń:

 • Post-test wiedzy on-line
 • Field Coaching
 • Spotkania z menedżerami
 • Przeszkolenie menedżerów z umiejętności coachingowych

ETAP VI

Wsparcie po-szkoleniowe

Nasze działania nie kończą się w ostatnim dniu zajęć, lecz … dajemy Klientowi możliwość kontaktu w okresie 3 miesięcy po zajęciach (kontakt ekspercki) w celu udzielania wsparcia konsultacyjnego / doradczego w zakresie tematu szkolenia i poza nim.