Przykładowe programy

Poniżej prezentowane bloki są przykładami programu szkoleniowego, możliwego do zrealizowania w konkretnej firmie, w formie kilku szkoleń tematycznych. Poszczególne dwudniowe moduły szkoleniowe koncentrują się na szczegółowych potrzebach rozwoju i wzmacniania kompetencji, a razem tworzą jednolitą całość będącą kompendium wiedzy z zakresu zdefiniowanych potrzeb organizacji.

Tworząc projekt szkoleniowy, w oparciu o zdefiniowany blok programowy, zapewniamy organizacji, że poszczególne szkolenia będą do siebie pasowały, a wiedza merytoryczna będzie spójna z zawartością całego projektu. Blok programowy może się składać z zaproponowanych modułów tematycznych lub też może być ułożony z innych, dodatkowych szkoleń będących w ofercie firmy Turliński Management i dostosowanych do konkretnych bieżących lub planowanych potrzeb organizacji.

1. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

Komunikacja interpersonalna

 • W oparciu o metodykę Extended Tools ®
 • Profile osobowości uczestników
 • Personalne plany rozwoju kompetencji komunikacyjnych
 • Zrozumienie i umiejętność rozpoznawania schematu zachowań innych

Cała Naprzód 1

 • Budowanie relacji z klientem
 • Nowoczesny model sprzedaży zorientowany na potrzebach Klienta
 • Badanie potrzeb Klienta  i prezentacja oferty
 • Obiekcje, zastrzeżenia i finalizacja transakcji

Cała Naprzód 2

 • Moje przekonania na temat sprzedaży
 • Stres w sytuacji handlowej
 • Techniki negocjacyjne kupców
 • Strategie sprzedażowe

Cała Naprzód 3

 • Różnice pomiędzy manipulacją, a etycznym wywieraniem wpływu
 • Trudne sytuacje w relacji z Klientami
 • Przekazywanie „Złych” wiadomości i zarządzanie reklamacjami
 • Wykorzystanie wątpliwości w procesie zakupowym

Negocjacje

 • Pożądane cechy negocjatora
 • Strategie i techniki negocjacyjne
 • Socjotechniki manipulacyjne w negocjacjach
 • Przygotowanie do negocjacji – BATNA, WATNA

Prezentacje Publiczne

 • Sprzedaż poprzez targi i prezentacje dla dużych grup prospektów
 • Zasady i struktura skutecznej prezentacji
 • Język korzyści wspierający argumentację
 • Metody radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych

Negocjacje dla KAM’ów

2. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM

Szkolenia sprzedażowe

 • Komunikacja interpersonalna
 • Cała Naprzód 1, 2, 3
 • Negocjacje
 • Wystąpienia publiczne

Warsztat managera sprzedaży

 • Etapy rozwoju zespołu
 • Strategie działania wobec pracowników w różnych fazach rozwoju
 • Podstawowe narzędzia managerskie w pracy z zespołem
 • Rola motywacji w zarządzaniu zespołem

Przywództwo

 • Manager vs. Leader
 • Style Zarządzania
 • Sytuacyjne Przywództwo
 • Bariery i zagrożenia

Coaching managerski

 • Obserwacja w czasie wykonywania czynności służbowych
 • Rozmowa coachingowa
 • Tworzenie arkuszy obserwacyjnych dopasowanych do potrzeb organizacji
 • Proces coachingowy jako stałe narzędzie rozwoju kompetencji pracowników

3. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Podstawy Zarządzania Strategicznego

 • Wizja i Misja
 • Rola Managera
 • Company Plan
 • QPR – Kwartalny Przegląd Wyników

Przywództwo

 • Manager vs. Leader
 • Style Zarządzania
 • Sytuacyjne Przywództwo
 • Bariery i zagrożenia

Zarządzanie Zmianą

 • Etapy wprowadzania zmian
 • Bariery i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Kaskadowanie informacji w procesie wprowadzania  zmian
 • Wzmocnienie zaangażowania pracowników w proces zmian

Zarządzanie Projektami Biznesowymi

 • W oparciu o uznane metodyki projektowe
 • Fazy prowadzenia projektu
 • Role i odpowiedzialności – zaangażowanie pracowników
 • Gotowy zarys rzeczywistych, planowanych projektów biznesowych

Komunikacja

 • Komunikacja Interpersonalna
 • Konflikt w organizacji
 • Zarządzanie Zmianą
 • Wystąpienia publiczne

4. KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI

Komunikacja interpersonalna

 • W oparciu o metodykę Extended Tools ®
 • Profile osobowości uczestników
 • Personalne plany rozwoju kompetencji komunikacyjnych
 • Zrozumienie i umiejętność rozpoznawania schematu zachowań innych

Konflikt w organizacji

 • Rola i rodzaje konfliktów w organizacji
 • Style reakcji na konflikt
 • Etapy negocjacji „wymuszające” współpracę
 • Zarządzanie trudną sytuacją w konflikcie na bazie Dyskusji Zogniskowanej

Wystąpienia publiczne

 • Kanały komunikacji z drugim człowiekiem – jak odbieramy drugiego człowieka?
 • Zasady i struktura skutecznej prezentacji
 • Język korzyści wspierający argumentację
 • Metody radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych