Zarządzanie projektami biznesowymi

Zarządzanie projektami biznesowymi

Zawartość szkolenia

Wielkość grupy: 9 – 24 Uczestników

Pełne szkolenie składa się z jednego, dwudniowego modułu trwającego 16 godzin. Szkolenie oparte na najlepszych praktykach wykorzystywanych w formalnych metodykach projektowych jak np. Prince2 czy PMI.

W ramach szkolenia skupiamy się na tym, jak przygotować się i prowadzić projekty biznesowe. Na bazie szkolenia uczestnicy poznają  swoje silne strony oraz swoje luki kompetencyjne z zakresu zarządzania projektami.

Przed szkoleniem uczestnicy otrzymują drogą elektroniczną test do wykonania na stronach www, którego celem jest określenie poziomu wiedzy przyszłych uczestników w zakresie zarządzania projektami biznesowymi. Na bazie wyniku testów określane są główne luki kompetencyjne i szkolenie jest dostosowywane do aktualnych potrzeb uczestników.

Szkolenie kończy się testem, na podstawie, którego wystawiany jest certyfikat uczestnikom. Test końcowy jest porównywany z pre-testem i na tej podstawie określony jest przyrost wiedzy i umiejętności uczestników.

Zarządzanie projektami biznesowymi – 2 dni (16 godzin):

 • Przykład dużego, międzynarodowego projektu – studium przypadku
 • Definicja procesu, projektu, programu i zarządzania programem
 • Struktura projektowa, czyli role i odpowiedzialności poszczególnych osób w projekcie
 • Parametry kluczowe / ograniczenia projektu
 • Fazy życia projektu wraz z opisem, co powinno być zrobione w każdej z zaplanowanych faz
 • Efektywne planowanie zasobów (pracownicy, czas i budżet) w ramach przygotowywanego projektu
 • Pojęcia sponsora, komitetu sterującego i ich odpowiedzialność w ramach projektu biznesowego
 • Rola osób piastowana w firmie versus rola, którą dana osoba piastuje w ramach projektu
 • Wpisanie tzw. Kamieni milowych w plan projektu, ich funkcja kontrolna
 • Analiza ryzyka projektowego i zarządzanie nim
 • Matryca ryzyka wraz z planami przeciwdziałającymi i naprawczymi
 • Planowanie produktów w projekcie
 • Kontrola realizacji projektu – budowa wykresu Gantta
 • Komunikacja i raportowanie w projekcie biznesowym
 • Zarządzanie zmianą kluczowych parametrów w projektach biznesowych
 • Dokumentacja projektowa – dostosowanie niezbędnej dokumentacji do wielkości projektu i potrzeb organizacji

Sposób realizacji oferty

a.Opis

W naszej ofercie znajdziecie Państwo rozwiązania dla szerokiego zakresu branż. Na bazie przedstawionych rozwiązań firma będzie w stanie opracować i wdrożyć unikalne sposoby działania, dostosowane do potrzeb organizacji. Wiedza, umiejętności i doświadczenie trenerów pozwalają na pełne dostosowanie zawartości merytorycznej szkolenia do specyfiki branży i unikalnych potrzeb konkretnej firmy.

Tylko poprzez zdobywanie nowych doświadczeń można skutecznie rozwijać umiejętności i założone kompetencje.

b.Odbiorcy

Moduł szkoleniowy kierowany jest do osób, które w ramach obowiązków służbowych mają do czynienia z biznesowymi projektami firmy. Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do pełnienia roli kierownika projektu, ale również będą świadomie wykonywać inne role jak na przykład: kierownika zespołu, wykonawcy zakresu prac, przewodniczącego komitetu sterującego, głównego użytkownika, głównego dostawcy, wsparcia projektu.

Szkolenie to odpowiada na wyżej wymienione potrzeby zapewniając zbiór niezbędnego zestawu wiedzy i umiejętności potrzebnych do swobodnego pełnienia ról projektowych. Dodatkowym benefitem dla uczestnika jest zbiór głównych zasad i narzędzi planistycznych pozwalających prowadzić projekty szybciej, pod pełną kontrolą, ograniczając stres związany z objęciem takiej funkcji.

c.Korzyści dla uczestników

 • Dowiesz się, czym jest, a czym nie jest projekt
 • Będziesz umiał rozpocząć projekt biznesowy we własnej firmie i potrafił określić i opisać role występujące w projekcie
 • Dowiesz się jak zorganizować Zespół Projektowy
 • Będziesz potrafił doradzić, w jaki sposób projekt biznesowy powinien być nadzorowany, jaka jest rola Sponsora, Komitetu Sterującego, Wsparcia projektowego
 • Będziesz umiał zaplanować wszystkie fazy życia projektu, wyznaczyć kamienie milowe oraz potrafił wyznaczyć zadania dla członków Twojego zespołu i rozliczyć je z Zarządem firmy
 • Będziesz umiał zaplanować wszystkie kluczowe produkty projektu i plan projektu a dzięki niemu mieć wgląd we wszystkie działania Zespołu
 • Nauczysz się jak zarządzać ryzykiem w ramach swojego projektu
 • Będziesz umiał zaplanować komunikację zarówno w ramach projektu jak i zewnętrznymi interesariuszami
 • Będziesz umiał dobrać niezbędną dokumentację do prowadzenia projektu, bez poświęcania na to dużej ilości czasu
 • Dowiesz się, w jaki sposób zamykać projekty biznesowe w kontrolowany sposób, aby nie rozchodziły się we mgle działań firmy
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności, w jaki sposób poprowadzić projekt, aby dostarczyć Główny Produkt Projektu w założonej jakości, w ryzach dostępnego budżetu i na czas
 • Zaplanujesz swój własny projekt biznesowy, aby sprawnie i z pełną werwą ruszyć następnego dnia po szkoleniu

d.Korzyści dla organizacji

 • Podniesiesz kompetencje z zakresu zarządzania bieżącymi i przyszłymi projektami biznesowymi skierowanej do grup odbiorców kluczowych w organizacji
 • Przygotujesz kluczowe osoby w organizacji do procesu zarządzania zmianą oraz wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji z wieloma odbiorcami
 • Podniesiesz efektywność działania i skuteczność w ramach procesu prowadzonych projektów biznesowych firmy
 • Zwiększysz szansę rentowności organizacji poprzez efektywny nadzór, kontrolę i zarządzanie projektami zmierzającymi do poprawy efektywności działania organizacji
 • Znajdziesz i wzmocnisz silne strony oraz zdefiniujesz i zaadresujesz luki kompetencyjne wstrzymujące rozwój organizacji z zakresu zarządzania projektami biznesowymi
 • Sprawisz, że cała organizacja będzie lepiej dostarczała projekty biznesowe w ramach trzech kluczowych wskaźników, czyli jakość, czas i budżet
 • Sprawisz, że nowe wdrożenia projektów biznesowych będą prowadzone w bezpiecznym środowisku z poszanowaniem budżetów firmowych
 • Ograniczysz przypadki, w których projekt biznesowy pochłania znaczne środki i czas organizacji
 • Sprawisz, że wdrożenia projektów firmowych będą miały większe oddziaływanie na organizację
 • Podniesiesz wskaźnik skutecznego wdrożenia projektów biznesowych dzięki zwiększeniu rzeczywistej kontroli nad bieżącymi działaniami
 • Stworzysz dla najlepszych managerów środowisko rozwoju kompetencji zarządzania projektami
 • Podniesiesz wartość organizacji w oczach swoich klientów, poprzez umiejętne i skuteczne prowadzanie działań projektowych w kontrolowanym środowisku
 • Wzmocnisz efektywność działań jednorazowych, ważnych zmian w organizacji
 • Wzmocnisz działania organizacji zbieżne z celem strategicznym angażując kluczowe osoby w kluczowe projekty biznesowe

e.Certyfikaty

Na zakończenie szkolenia „Zarządzanie projektami biznesowymi” każdy z uczestników otrzyma personalny certyfikat poświadczający zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia z zakresu kompetencji określonego modułu.

Oferujemy

 • Opracowanie autorskiego projektu szkoleń / warsztatów dopasowanych do potrzeb uczestników i organizacji,
 • Przekazanie wszystkim uczestnikom materiałów szkoleniowych w formie pisemnej,
 • Dwóch trenerów na Sali szkoleniowej,
 • Certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • Wsparcie po szkoleniu ‐ Hot‐line telefoniczny i e-mailowy dla uczestników szkolenia w okresie 3 miesięcy
 • Kopii materiałów wypracowanych przez uczestników w ramach sesji warsztatowych

Oczekujemy

 • Współpracy na etapie przygotowania szkolenia pozwalającej na prawidłowe zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych i najważniejszych celów firmy do osiągnięcia w ramach projektu
 • Sali szkoleniowej wyposażonej w projektor multimedialny i flipchart z papierem i pisakami
 • Organizacji przerw kawowych dla uczestników
 • Zapewnienia obiadu dla wszystkich uczestników szkolenia