Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne

Zawartość szkolenia

Wielkość grupy: 8-16 Uczestników

Pełne szkolenie składa się z jednego, dwudniowego modułu trwającego 16 godzin. W ramach szkolenia skupiamy się na tym, jak przygotować plan aktywności dla firmy. Szkolenie bazuje na znalezieniu i wykorzystaniu silnych stron oraz zasypywaniu zdefiniowanych luk organizacji. Jako efekt finalny stworzone zostaną zręby planu strategicznego firmy, planu aktywności, matrycy ryzyka, planu komunikacji z zespołem, planu proponowanych projektów do realizacji.

Na bazie szkolenia uczestnicy poznają  proces planowania strategicznego wraz z założeniami do przygotowania planów krótkookresowych, monitorowania aktywności celem skupienia się na opracowaniu i wdrożeniu celu strategicznego firmy.

W czasie szkolenia uczestnicy pracują w czterech grupach przygotowując przykładowe plany strategiczne czterech różnych firm. Wypracowany materiał poparty przemyśleniami i wnioskami stanowi gotowy plan działań do opracowania strategii własnej organizacji.

Zarządzanie strategiczne – 2 dni (16 godzin)

 • Rola wyższej kadry managerskiej w procesie skutecznego zarządzania firmą w XXI wieku
 • Definiowanie celu strategicznego firmy
 • Rola wizji i misji w organizacji wspierająca taktyczne i operacyjne działania definiowane przez cel strategiczny
 • Rola strategii w osiąganiu założonych celów
 • Strategia pro-aktywna i re-aktywna
 • Definiowanie obszarów koncentracji działań strategicznych – Błękitny Ocean vs. Czerwony Ocean
 • Analiza SWOT, jako narzędzie służące do zdefiniowania silnych stron i luk rynkowych organizacji na konkurencyjnym rynku
 • Metoda SMART w opisywaniu celów firmy
 • Definiowanie luk strategicznych i ich wpływ na decyzje strategiczne
 • Kluczowe Czynniki Sukcesu – definiowanie obszarów koncentracji działań operacyjnych
 • Proces, Projekt, Program – Przekładanie strategii organizacji na działania operacyjne
 • Definiowanie i zarządzanie ryzykiem w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym firmy
 • Komunikacja i raportowanie, jako elementy kontroli i nadzoru działania strategii firmy
 • Expose szefa, jako element komunikacji zdefiniowanej strategii w całej organizacji

Sposób realizacji oferty

a.Opis

W naszej ofercie znajdziecie Państwo rozwiązania dla szerokiego zakresu branż. Na bazie przedstawionych rozwiązań firma będzie w stanie opracować i wdrożyć unikalne sposoby działania, dostosowane do potrzeb organizacji. Wiedza, umiejętności i doświadczenie trenerów pozwalają na pełne dostosowanie zawartości merytorycznej szkolenia do specyfiki branży i unikalnych potrzeb konkretnej firmy.

Tylko poprzez zdobywanie nowych doświadczeń można skutecznie rozwijać umiejętności i założone kompetencje.

b.Odbiorcy

Moduł szkoleniowy kierowany jest do kadry managerskiej średniego i wyższego szczebla oraz do zarządów spółek odpowiadających za przygotowanie i wdrożenie oraz nadzór długoterminowych planów strategicznych rozwoju firmy w XXI wieku.

Szkolenie to odpowiada na wyżej wymienione potrzeby zapewniając zbiór niezbędnego zestawu wiedzy, umiejętności i narzędzi koniecznych do przygotowania planu rozwoju firmy i wytyczenia kierunków rozwoju organizacji zgodnie z najnowszymi kanonami wiedzy biznesowej.

c.Korzyści dla uczestników

 • Nauczysz się jak przygotować plan aktywności dla firmy
 • Dowiesz się jak wykorzystać silne strony firmy oraz jak zaplanować „zasypywanie luk” przy projektowaniu strategicznych aktywności
 • Stworzysz zręby planu strategicznego, planu aktywności, matrycę ryzyka oraz dowiesz się jak zaplanować komunikację ze wszystkimi interesariuszami firmy
 • Dowiesz się jak zaplanować program projektów strategicznych organizacji i jak je delegować Szefom kluczowych projektów
 • Dowiesz się, czym jest Strategia „Błękitnego Oceanu” i jak ją wykorzystać do planowania strategicznego we własnej firmie
 • Będziesz wiedział jak się ma planowanie strategiczne do planowania operacyjnego oraz jak przygotować warsztat planowania strategicznego w organizacji
 • Dowiesz się jak opracować Cel strategiczny firmy i jak organizację skupić na jego realizacji
 • Dowiesz się, czym jest Wizja i Misja, po co się je tworzy i komunikuje oraz jak je wykorzystać w planowaniu strategicznym,
 • Dowiesz się o metodach monitorowania bieżących projektów i aktywności w ramach nadzoru managerskiego kierunków rozwoju organizacji

d.Korzyści dla organizacji

 • Poznasz etapy budowania strategii organizacji
 • Stworzysz zręby planu strategicznego firmy
 • Ujednolicisz rozumienie elementów składowych planu strategicznego
 • Przygotujesz zespół do planowania zgodnie z założeniami strategii rozwoju organizacji
 • Nauczysz zespół jak z planu strategicznego wyprowadzić plan aktywności operacyjnych
 • Przygotujesz kluczowe osoby w organizacji do procesu komunikacji planu proponowanych projektów w organizacji
 • Unikniesz sytuacji, w której partykularne interesy działów firmy przeważają nad realizacją strategii organizacji
 • Podniesiesz efektywność działanie strategii włączając kadrę managerską w proces planowania
 • Będziesz w stanie zdefiniować, kontrolować kluczowe mierniki sukcesu w procesie realizacji strategii
 • Zwiększysz szansę rentowności organizacji poprzez analizę szans i zagrożeń na docelowym rynku
 • Znajdziesz i wzmocnisz silne strony oraz zdefiniujesz i zaadresujesz luki kompetencyjne wstrzymujące rozwój organizacji
 • Zintegrujesz zespół wokół wspólnej wizji rozwoju firmy
 • Sprawisz, że cała organizacja będzie nakierowana i zmotywowana do osiągnięcie zaplanowanego, nadrzędnego celu organizacji
 • Osiągniesz cele taktyczne i operacyjne organizacji efektywnie wykorzystując posiadane zasoby (czas, ludzie, pieniądze)
 • Stworzysz dla najlepszych managerów środowisko rozwoju kompetencji
 • Stworzysz podstawy samouczącej się organizacji
 • Podniesiesz wartość organizacji w oczach swoich klientów, poprzez jasno zdefiniowane cele i skoordynowane działania na konkurencyjnym rynku

e.Certyfikaty

Na zakończenie szkolenia „Zarządzanie strategiczne” każdy z uczestników otrzyma personalny certyfikat poświadczający zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia z zakresu kompetencji określonego modułu.

Oferujemy

 • Opracowanie autorskiego projektu szkoleń / warsztatów dopasowanych do potrzeb uczestników i organizacji,
 • Przekazanie wszystkim uczestnikom materiałów szkoleniowych w formie pisemnej,
 • Dwóch trenerów na Sali szkoleniowej,
 • Certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • Wsparcie po szkoleniu ‐ Hot‐line telefoniczny i e-mailowy dla uczestników szkolenia w okresie 3 miesięcy
 • Kopii materiałów wypracowanych przez uczestników w ramach sesji warsztatowych

Oczekujemy

 • Współpracy na etapie przygotowania szkolenia pozwalającej na prawidłowe zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych i najważniejszych celów firmy do osiągnięcia w ramach projektu
 • Sali szkoleniowej wyposażonej w projektor multimedialny i flipchart z papierem i pisakami
 • Organizacji przerw kawowych dla uczestników
 • Zapewnienia obiadu dla wszystkich uczestników szkolenia