Szkolenia

Każdy trening, szkolenie lub coaching jest unikalnym projektem, który traktowany jest w sposób indywidualny, ponieważ ma odpowiadać na indywidualne i specyficzne potrzeby uczestników i organizacji. W związku z tym nie ma dwóch identycznych projektów szkoleniowych i konkretne nazwy szkoleń są jedynie wskazówką obszaru, w którym zidentyfikowano luki kompetencyjne. Taki sposób podejścia do procesu szkoleniowego pomaga szybciej osiągnąć planowane efekty na poziomie Wiedzy, Umiejętności i Postaw uczestników.

Trening efektywności interpersonalnej „Poznaj siebie, Zrozum innych”

w oparciu o metodę Extended DISC – z przygotowaniem i omówieniem indywidualnych profili osobowości Uczestników szkolenia. Trening skupia się na kompetencjach rozpoznawania typów osobowości innych osób oraz znaczącej poprawie zdolności komunikacyjnych z innymi ludźmi.

 • Każdy uczestnik, na bazie kwestionariusza przesłanego przed zajęciami, otrzymuje Indywidualny Profil określający charakterystyczne zachowania opisujące jego silne strony i potencjalne obszary do wzmocnienia.
 • Uczestnicy wypracowują „Instrukcje Obsługi” 4 energii DISC, a więc sposoby na współpracę ze swoimi Klientami. Dodatkowo szef uczestników otrzymuje „Instrukcje Obsługi” każdego z członków zespołu.

Szkolenia sprzedażowe

bardzo szeroki zakres branż, form realizowanej sprzedaży, produktów i unikalnych sposobów działania dostosowany do potrzeb organizacji handlowej Klienta i indywidualnych Uczestników. Doświadczenie sprzedażowe własne oraz dotychczasowych klientów z różnych branż pozwalają na wykorzystanie różnych technik wpływu na klienta i zbudowanie skutecznych, unikalnych metod sprzedaży, wyróżniających się od metod stosowanych przez bezpośrednią konkurencję.

Uczestnicy wypracowują:

 • Specyficzny dla branży i swojej firmy katalog pytań badających potrzeby (jawne i ukryte) klientów organizacji.
 • Wypracowują i trenują (gra ról) prawidłowe użycie „Języka Korzyści” w sytuacjach handlowych z Klientami.
 • Metody neutralizacji najczęstszych obiekcji i zastrzeżeń swoich Klient
 • Metody redukcji stresu handlowego po swojej stronie, ale także po stronie swojego Klienta.
 • Efektywne metody zarządzania relacjami z Trudnym Klientem w różnych sytuacjach handlowych.

Negocjacje – Efektywne wykorzystanie technik negocjacji w rozmowach z kontrahentami

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompendium wiedzy z zakresu wybranych elementów negocjacyjnych, wzmacniających ich kompetencje w ramach prowadzonych negocjacji z kontrahentami.

W ramach zajęć uczestnicy:

 • Stworzą pożądane cechy negocjatora.
 • Opracują proces negocjacji z interesariuszami dostosowany do potrzeb Klientów, działu i firmy.
 • Wezmą udział w negocjacjach współpracy na bazie gry opartej na „algorytmie więźnia” Johna Nash’a.
 • Wypracują etapy negocjacji „wymuszającej” współpracę.

Sprzedażowy Coaching kompetencyjny

dla całego zespołu lub wybranej grupy handlowców / konsultantów w ramach organizacji handlowej (sprzedaż stacjonarna, telemarketing i sprzedaż u klienta). Praca w terenie niezależnego konsultanta z przedstawicielami handlowymi bądź kadrą managerską w czasie wykonywania obowiązków służbowych u Klientów bądź z podwładnymi.

Praca ta polega na:

 • Zdefiniowaniu Kluczowych Czynników Sukcesu pracownika działu handlowego oraz obserwacji ich występowania w ramach regularnej pracy.
 • Obserwowany pracownik otrzyma pozytywną informację zwrotną wraz z zadaniem rozwojowym.
 • Na bazie wspólnych wizyt przełożony otrzyma spójny raport dotyczący swojego zespołu i rekomendacji przyszłych działań rozwojowych.

Wprowadzenie metody Coachingu kompetencyjnego zespołu handlowego w organizacji

skierowane do managerów liniowych i szkoleniowców w organizacjach.

W ramach zajęć uczestnicy wypracowują:

 • Kroki Wizyty Handlowej dostosowane do specyfiki branży i firmy.
 • Kluczowe Czynniki Sukcesu kontaktu handlowego, czyli co dany Krok Wizyty Handlowej zawiera w szczegółach.
 • Obserwacyjny Arkusz Coaching’owy do notowania obserwacji i zadań pracownika na bazie Kroków Wizyty Handlowej i Kluczowych Czynników Sukcesu kontaktu handlowego.

Warsztat managera liniowego. Kierowanie i rozwój zespołów

szkolenie managerskie skierowane do średniego szczebla kierowniczego w organizacji.

 • Budowania zespołów poprzez dobór skutecznych narzędzi, np. metod stawiania celów.
 • Rozpoznawanie etapu rozwoju poszczególnych pracowników, dobór metod pracy z nimi w celu ich skutecznego rozwoju.
 • Budowanie autorytetu / przywództwa w zespole, dwojaka rola szefa: Coach/Przełożony.

Skuteczne prezentacje i wystąpienia publiczne

praktyczny i interaktywny trening z wykorzystaniem kamery z zasad prezentacji wspierający managerów w sytuacjach wystąpień publicznych i wywierania wpływu na szerokie grono odbiorców.

 • Każdy uczestnik przeprowadzi swoje wystąpienie publiczne.
 • Po prezentacji uczestnicy otrzymują w bezpiecznym środowisku konstruktywną informację zwrotną od trenerów, innych uczestników jak i w formie pisemnej. Dodatkowo otrzymają kopię video swojego wystąpienia.

Planowanie Strategiczne

jak przygotować plan aktywności dla firmy i zespołu sprzedażowego? Wykorzystanie silnych stron, zasypywanie luk organizacji, strategia Błękitnego Oceanu.

Jako efekt finalny warsztatów:

 • Stworzone zręby planu strategicznego, planu aktywności, matrycy ryzyka, przygotowanie komunikacji z zespołem, planu proponowanych projektów.
 • Uczestnik zrozumie ideę planowania strategicznego wraz z planami krótkookresowymi, monitorowaniem aktywności spójnym z opracowanym celem strategicznym firmy.

Zarządzanie i motywowanie zespołu

praktyczne narzędzia dla managera, a szczególnie dla nowych managerów, czyli zarządzanie pracownikiem zgodnie z teorią sytuacyjnego zarządzania Blancharda.

 • Uczestnicy wypełniają ankiety i testy obrazujące ich preferencje jako managerów.
 • Wypracowują narzędzia niezbędne do budowania własnej skuteczności jako szefów.
 • Na bazie Gry Ról uczą się efektywnie stawiać cele, delegować zadania i udzielać informację zwrotną.